Llei de Reformes de l'Autònom

Llei Reforma Autònoms

La Llei 6/2017, de Reformes Urgents del Treball Autònom articula una sèrie de mesures dirigides a disminuir les càrregues dels autònoms millorant les seves condicions.

Entre les mesures aprovades en l'àmbit laboral (Règim Especial de Treballadors Autònoms) i fiscal, destaquen:

1. La “tarifa plana de cotització” de 50 euros mensuals, s'amplia per a les noves altes de 6 a 12 mesos i redueix de 5 a 2 anys el període sense cotitzar en el RETA exigit per poder beneficiar-se d'aquesta mesura.

2. Es possibilita gaudir de la tarifa plana de 50 euros durant 12 mesos per a aquelles dones autònomes que, en el termini de dos anys, es reincorporin al treball després dels supòsits de maternitat, adopció, i anàlegs si opten per cotitzar per base mínima.

3. Es possibilita la inscripció i alta en la Seguretat Social i cotització per dies treballats (només fins a 3 vegades en el mateix any) i el canvi de base de cotització fins a 4 vegades anuals per adequar-la als ingressos percebuts.

4. S'estableixen bonificacions per la contractació indefinida de familiars.

5. El recàrrec del deute per cotització fora de termini es redueix del 20% al 10%, si l'ingrés es realitza durant el mes següent al del venciment en termini.

6. S'estableix com a accident de treball d'un autònom el produït en anar o en tornar del lloc de la prestació de l'activitat.

7. S'amplia de 7 a 12 anys l'edat del menor per poder gaudir de la bonificació del 100% de les quotes per un termini de 12 mesos per al supòsit de cura de menors.

8. S'introdueixen modificacions fiscals que aclareixen la deduïbilitat de les despeses derivades de subministraments a l’habitatge parcialment afecte així com de despeses de manutenció, al Impost sobre la Renda.