Publicació Llei 7/2012

La Llei 7/2012, publicada el 30 de octubre de 2012 comporta modificacions importants que reforcen a l'Administración Tributaria. 

 
Destacar, sobretot, els nous supòsits d'inversió de subjecte passiu en IVA, que afectarà a promotors, contratistes i subcontratistes; així com la nova declaració informativa de bens i drets a l'estranjer (amb un fort régim sancionador en cas d'incompliments, al considerar-ho com a guany patrimonial no justificat). 
 
També hi ha diverses modificacions tècniques en materia de responsabilitat tributària (mesures cautelars, etc ...) 
 
Cal posar de manifest, també la modificació de l'article 108 de la Ley del Mercado de Valores, per casos de transmissions de participacions en entitats en els que s'eludeix  IVA o ITP al enmascarar en realitat transmisions d'immobles, i el que és més important, ja no s'aplicarà la norma quan els immobles estiguin afectes a activitat econòmica. 
 
Finalment, s'introdueix la limitació per a pagaments en efectiu, quan en l'operació intervingui un empresari o professional, si el pagament és de 2.500 o més euros. 
 
En general, l'entrada en vigor de la norma és a partir del dia 31 d'octubre, amb l'excepció de la limitació per a realitzar pagaments en efectiu que és a partir del 19 de novembre, i de la modificació en el règim de módulos, que és a partir del 1 de gener de 2013.
 
Seguidament us deixen un enllaç on es comenta en major profunditat totes i cadascuna de les modificacions que s'estableix en aquesta llei.