Dissabte dia inhàbil i altres

Dissabte dia inhàbil i altres

Aquest octubre entren en vigor algunes de les modificacions introduïdes per la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

En destaquem sobretot 2, per la seva transcendència generalitzada:

Els dissabtes passen a tenir la consideració de dies inhàbils a efectes de còmput de terminis, unint-se als diumenges i festius que ja s’hi consideraven.

Per tant, a partir d'aquesta data, quan un termini acabi en dissabte, s'entendrà prorrogat al dilluns següent (si aquest no és festiu).

En segon lloc, les entitats sense personalitat jurídica (comunitats de béns, herències jacents o comunitats de propietaris), queden obligades, a relacionar-se electrònicament amb l’Administració, tant a efectes de notificacions com de presentació de documents i sol·licituds a través de registre.

Pel que serà necessari que aquestes entitats obtinguin un certificat electrònic.